Thermische energie opslag


Energieopslag maakt het mogelijk om overtollige thermische energie te verzamelen voor later gebruik - uren, dagen of vele maanden later. Dit is een breed begrip, waarbij verschillende vormen en technieken van energieopslag worden aangeduid.

Het wordt beschouwd als een belangrijk middel voor het in evenwicht brengen van vraag en aanbod naar thermische energie, zowel op kleine schaal als op grote schaal in bijvoorbeeld een warmtenetwerk.  In Nederland wordt het voornamelijk toegepast bij utiliteitsgebouwen, glastuinbouw, woningbouw en datacenters.

Voorbeelden waarom warmte wordt opgeslagen zijn:
- piekscheren: het opvangen van piekmomenten in energieverbruik en daarmee voorkomen van incidentele hoge en dure gasafnames. Bijvoorbeeld als gevolg van grote temperatuurverschillen tussen binnen en buiten.
- back-up, bijvoorbeeld in geval van uitval of onderhoud van hoofdverwarmingsinstallatie. 
- seizoensgebonden gebruik van thermische energie, bijvoorbeeld verschil tussen zomer en winter. 

De term “Thermische energieopslag” wordt vaak gebruikt in combinatie met termen als warmteopslag, warmtebuffer, bodemenergie, WKO (warmte koude opslag), HTO (hoge temperatuur opslag), seizoensgebonden energieopslagsysteem (STES) en ondiepe aardwarmte. Dit komt door het door elkaar gebruiken van termen voor de vele mogelijkheden van energiebronnen en opslagmedia.

De warmte kan worden opgewekt uit diverse bronnen, zoals WKK, zonne-energie, bodemwarmte, (ultra) diepe aardwarmte, restwarmte van industrie, warmte uit biomassa etc.

Opslagmedia voor thermische energie zijn onder andere: bovengrondse buffertanks, gesloten ondergrondse buizensystemen of buffers, en opslag door de aarde zelf in acquifers (watervoerende aardlagen) of ondergrondse gesteente die ie door de mens benut kan worden d.m.v. aardwarmte installaties.

Grofweg bestaan twee typen opslagsystemen voor ondergrondse opslag.
Bij een zogenaamd open systeem wordt grondwater opgepompt (onttrekkingsbron) en na gebruik weer geïnfiltreerd (infiltratiebron). Het is een systeem waarbij warmte en koude wordt opgeslagen in een watervoerende laag in de bodem (acquifer). In deze laag worden grondwaterbronnen aangeboord.
Het grondwater wordt opgepompt en in de zomer gebruikt om te koelen en in de winter om te verwarmen. Een warmtewisselaar zorgt voor de temperatuuroverdracht van het grondwater. Daarnaast wordt vrijwel altijd een warmtepomp ingezet om de temperatuur verder te verhogen voor het afgiftesysteem in het gebouw.
open en gesloten systemen bodemenergie en geothermische energie / aardwarmte
De tweede variant heet een gesloten systeem en dient puur ter opslag van reeds gegenereerde warmte.  Daarvoor wordt een vloeistof rondgepompt zonder in aanraking te komen met het grondwater. De opslag vindt plaats in een buizensysteem of buffer.

Open en gesloten systemen variëren in capaciteit en efficiency. In het algemeen worden open systemen ingezet voor grootschalige toepassingen en zijn (daarmee) wat efficiënter.

We have
what you need
to grow

buffertank

Thermische energie opslag heeft veel raakvlakken met onze specialisaties Aardwarmte, Energiescan, Optimale uitkoeling en Warmtenetwerken.
Lees hier meer 
Ontwerp en realisatie: Interforce